۲۱۴ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۱۳ و قبل از ۲۱۵ قرار دارد.

→ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ←
اصلیدوصدچهارده
ترتیبیدویست و چهاردهمین
تجزیه۱۰۷*۲
مقسوم‌علیه‌ها۱۰۷، ۲
یونانی
ΣΙΔ´
رومی
CCXIV
پایه ۲۱۱۰۱۰۱۱۰۲
پایه ۳۲۱۲۲۱۳
پایه ۴۳۱۱۲۴
پایه ۵۱۳۲۴۵
پایه ۶۵۵۴۶
پایه ۸۳۲۶۸
پایه ۱۲۱۵A۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰AE۲۰
پایه ۳۶۵Y۳۶
فارسی۲۱٤

منابع