۲۱۵ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۱۴ و قبل از ۲۱۶ قرار دارد.

→ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ←
اصلیدوصدپانزده
ترتیبیدویست و پانزدهمین
تجزیه۴۳×۵
مقسوم‌علیه‌ها۴۳، ۵
یونانی
ΣΙΕ´
رومی
CCXV
پایه ۲۱۱۰۱۰۱۱۱۲
پایه ۳۲۱۲۲۲۳
پایه ۴۳۱۱۳۴
پایه ۵۱۳۳۰۵
پایه ۶۵۵۵۶
پایه ۸۳۲۷۸
پایه ۱۲۱۵B۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰AF۲۰
پایه ۳۶۵Z۳۶
فارسی۲۱٥

منابعویرایش