باز کردن منو اصلی

۴۰ به حروف چهل از اعداد طبیعی و سی و یکمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.که بعد از ۳۹ و قبل ۴۱ قرار دارد

→ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ←
اصلی ۴۰
چهل
ترتیبی چهلم
تجزیه ۵×۵×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۲،۴،۸،۵،۱۰،۲۰،۴۰
اعداد رومی XL
پایه ۲ ۱۰۱٬۰۰۰۲
پایه ۳ ۱٬۱۱۱۳
پایه ۴ ۲۲۰۴
پایه ۵ ۱۳۰۵
پایه ۶ ۱۰۴۶
پایه ۸ ۵۰۸
پایه ۱۲ ۳۴۱۲
پایه ۱۶ ۲۸۱۶
پایه ۲۰ ۲۰۲۰
پایه ۳۶ ۱۴۳۶
عربی ٤۰