۴۰ به حروف چهل از اعداد طبیعی و سی و یکمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.که بعد از ۳۹ و قبل ۴۱ قرار دارد

→ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ←
اصلیچهل
ترتیبیچهلمین
تجزیه۵×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۸،۵،۱۰،۲۰،۴۰
یونانی
Μ´
رومی
XL
پایه ۲۱۰۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۱۱۳
پایه ۴۲۲۰۴
پایه ۵۱۳۰۵
پایه ۶۱۰۴۶
پایه ۸۵۰۸
پایه ۱۲۳۴۱۲
پایه ۱۶۲۸۱۶
پایه ۲۰۲۰۲۰
پایه ۳۶۱۴۳۶
فارسی٤۰