۴۰ به حروف چهل از اعداد طبیعی و سی و یکمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.که بعد از ۳۹ و قبل ۴۱ قرار دارد

→ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ←
اصلی۴۰
چهل
ترتیبیچهلم
تجزیه۵×۵×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۸،۵،۱۰،۲۰،۴۰
یونانی
Μ´
رومی
XL
پایه ۲۱۰۱٬۰۰۰۲
پایه ۳۱٬۱۱۱۳
پایه ۴۲۲۰۴
پایه ۵۱۳۰۵
پایه ۶۱۰۴۶
پایه ۸۵۰۸
پایه ۱۲۳۴۱۲
پایه ۱۶۲۸۱۶
پایه ۲۰۲۰۲۰
پایه ۳۶۱۴۳۶
عربی٤۰