۴۱ (عدد)

→ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ←
اصلی۴۱
چهل و یک
ترتیبیچهل و یکم
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۴۱
یونانی
ΜΑ´
رومی
XLI
پایه ۲۱۰۱٬۰۰۱۲
پایه ۳۱٬۱۱۲۳
پایه ۴۲۲۱۴
پایه ۵۱۳۱۵
پایه ۶۱۰۵۶
پایه ۸۵۱۸
پایه ۱۲۳۵۱۲
پایه ۱۶۲۹۱۶
پایه ۲۰۲۱۲۰
پایه ۳۶۱۵۳۶
عربی۴۱

۴۱(چهل و یک) یک عدد طبیعی است که بعد از ۴۰ و قبل از ۴۲ قرار دارد.