۷۰ به حروف هفتاد هفتادمین عدد از اعداد طبیعی است.

→ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ←
اصلی۷۰
هفتاد
ترتیبیهفتادم
تجزیه۷×۵×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۵،۷،۱۰،۱۴،۳۵،۷۰
یونانی
Ο´
رومی
LXX
پایه ۲۱٬۰۰۰٬۱۱۰۲
پایه ۳۲٬۱۲۱۳
پایه ۴۱٬۰۱۲۴
پایه ۵۲۴۰۵
پایه ۶۱۵۴۶
پایه ۸۱۰۶۸
پایه ۱۲۵A۱۲
پایه ۱۶۴۶۱۶
پایه ۲۰۳A۲۰
پایه ۳۶۱Y۳۶
عربی۷۰