۳۹ به حروف سی و نه یک عدد طبیعی است که بعد از ۳۸ و قبل از ۴۰ قرار دارد.

→ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ←
اصلیسی-نه
ترتیبیسی و نهمین
تجزیه۱۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳٫۱۳،۳۹
یونانی
ΛΘ´
رومی
XXXIX
پایه ۲۱۰۰۱۱۱۲
پایه ۳۱۱۱۰۳
پایه ۴۲۱۳۴
پایه ۵۱۲۴۵
پایه ۶۱۰۳۶
پایه ۸۴۷۸
پایه ۱۲۳۳۱۲
پایه ۱۶۲۷۱۶
پایه ۲۰۱J۲۰
پایه ۳۶۱۳۳۶
فارسی۳۹
لوگوی رسمی گروه ضربت 39 سرنخ.

در افغانستانویرایش

در افغانستان بسیاری عدد ۳۹ را «عدد نحس» و «عدد بی‌ناموسی» می‌دانند و از شماره‌هایی که در ترکیب آن عدد ۳۹ به‌کار رفته باشد، اجتناب می‌کنند.[۱][۲]

پانویسویرایش