۳۹ به حروف سی و نه یک عدد طبیعی است که بعد از ۳۸ و قبل از ۴۰ قرار دارد.

→ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ←
اصلی۳۹
سی و نه
ترتیبیسی و نهم
تجزیه۱۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳٫۱۳،۳۹
یونانی
ΛΘ´
رومی
XXXIX
پایه ۲۱۰۰٬۱۱۱۲
پایه ۳۱٬۱۱۰۳
پایه ۴۲۱۳۴
پایه ۵۱۲۴۵
پایه ۶۱۰۳۶
پایه ۸۴۷۸
پایه ۱۲۳۳۱۲
پایه ۱۶۲۷۱۶
پایه ۲۰۱J۲۰
پایه ۳۶۱۳۳۶
عربی۳۹

در افغانستانویرایش

در افغانستان بسیاری عدد ۳۹ را «عدد نحس» و «عدد بی‌ناموسی» می‌دانند و از شماره‌هایی که در ترکیب آن عدد ۳۹ به‌کار رفته باشد، اجتناب می‌کنند.[۱][۲]

پانویسویرایش