۲۰

→ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ←
اصلی۲۰
بیست
ترتیبیبیستم
تجزیه۵ × ۲ ۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۵،۱۰،۲۰۳ققق
یونانی
Κ´
رومی
XX
پایه ۲۱۰٬۱۰۰۲
پایه ۳۲۰۲۳
پایه ۴۱۱۰۴
پایه ۵۴۰۵
پایه ۶۳۲۶
پایه ۸۲۴۸
پایه ۱۲۱۸۱۲
پایه ۱۶۱۴۱۶
پایه ۲۰۱۰۲۰
پایه ۳۶K۳۶
عربی۲۰

عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.