باز کردن منو اصلی

۲۰

→ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ←
اصلی ۲۰
بیست
ترتیبی بیستم
تجزیه ۵ × ۲ ۲
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۲،۴،۵،۱۰،۲۰۳ققق
اعداد رومی XX
پایه ۲ ۱۰٬۱۰۰۲
پایه ۳ ۲۰۲۳
پایه ۴ ۱۱۰۴
پایه ۵ ۴۰۵
پایه ۶ ۳۲۶
پایه ۸ ۲۴۸
پایه ۱۲ ۱۸۱۲
پایه ۱۶ ۱۴۱۶
پایه ۲۰ ۱۰۲۰
پایه ۳۶ K۳۶
عربی ۲۰

عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.