۲۰ به حروف بیست، بیستمین عدد از اعداد طبیعی و یازدهمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.

→ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ←
اصلیبیست
ترتیبیبیستمین
تجزیه۲۲ × ۵
یونانی
Κ´
رومی
XX
پایه ۲۱۰۱۰۰۲
پایه ۳۲۰۲۳
پایه ۴۱۱۰۴
پایه ۵۴۰۵
پایه ۶۳۲۶
پایه ۸۲۴۸
پایه ۱۲۱۸۱۲
پایه ۱۶۱۴۱۶
پایه ۲۰۱۰۲۰
پایه ۳۶K۳۶