باز کردن منو اصلی

۸۰ (هشتاد) هشتادمین عدد از اعداد طبیعی است.

→ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ←
اصلی ۸۰
هشتاد
ترتیبی هشتادم
تجزیه ۵×۲×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۲،۵،۸،۱۰،۲۰،۴۰،۸۰
اعداد رومی LXXX
پایه ۲ ۱٬۰۱۰٬۰۰۰۲
پایه ۳ ۲٬۲۲۲۳
پایه ۴ ۱٬۱۰۰۴
پایه ۵ ۳۱۰۵
پایه ۶ ۲۱۲۶
پایه ۸ ۱۲۰۸
پایه ۱۲ ۶۸۱۲
پایه ۱۶ ۵۰۱۶
پایه ۲۰ ۴۰۲۰
پایه ۳۶ ۲۸۳۶
عربی ۸۰