۸۰ (هشتاد) هشتادمین عدد از اعداد طبیعی است.

→ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ←
اصلیهشتاد
ترتیبیهشتادمین
تجزیه۵×۲×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۵،۸،۱۰،۱۶،۲۰،۴۰،۸۰
یونانی
Π´
رومی
LXXX
پایه ۲۱۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۲۲۲۲۳
پایه ۴۱۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۰۵
پایه ۶۲۱۲۶
پایه ۸۱۲۰۸
پایه ۱۲۶۸۱۲
پایه ۱۶۵۰۱۶
پایه ۲۰۴۰۲۰
پایه ۳۶۲۸۳۶
فارسی۸۰
دور دنیا در هشتاد روز