۶۰ ، عدد شَصت معرب شَست پارسی شصتمین عدد از اعداد طبیعی است.

→ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ←
اصلی۶۰
شصت
ترتیبیشصتم
تجزیه۵×۳×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۵،۶،۱۰،۱۲،۱۵،۲۰،۳۰،۶۰
یونانی
Ξ´
رومی
LX
پایه ۲۱۱۱٬۱۰۰۲
پایه ۳۲٬۰۲۰۳
پایه ۴۳۳۰۴
پایه ۵۲۲۰۵
پایه ۶۱۴۰۶
پایه ۸۷۴۸
پایه ۱۲۵۰۱۲
پایه ۱۶۳C۱۶
پایه ۲۰۳۰۲۰
پایه ۳۶۱O۳۶
عربی٦۰