باز کردن منو اصلی

۵۰ به حروف پنجاه پنجاهمین عدد از اعداد طبیعی است.

→ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ←
اصلی ۵۰
پنجاه
ترتیبی پنجاهم
تجزیه ۵×۵×۲
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۲،۵،۱۰،۲۵،۵۰
اعداد رومی L
پایه ۲ ۱۱۰٬۰۱۰۲
پایه ۳ ۱٬۲۱۲۳
پایه ۴ ۳۰۲۴
پایه ۵ ۲۰۰۵
پایه ۶ ۱۲۲۶
پایه ۸ ۶۲۸
پایه ۱۲ ۴۲۱۲
پایه ۱۶ ۳۲۱۶
پایه ۲۰ ۲A۲۰
پایه ۳۶ ۱E۳۶
عربی ٥۰