۵۰ به حروف پنجاه پنجاهمین عدد از اعداد طبیعی است.

→ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ←
اصلیپنجاه
ترتیبیپنجاهمین
تجزیه۱۰×۵
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۵،۱۰،۲۵،۵۰
یونانی
Ν´
رومی
L
پایه ۲۱۱۰۰۱۰۲
پایه ۳۱۲۱۲۳
پایه ۴۳۰۲۴
پایه ۵۲۰۰۵
پایه ۶۱۲۲۶
پایه ۸۶۲۸
پایه ۱۲۴۲۱۲
پایه ۱۶۳۲۱۶
پایه ۲۰۲A۲۰
پایه ۳۶۱E۳۶
فارسی۵۰