۳۰ به حروف سی از اعداد طبیعی و بیست ویکمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است. جزو اعداد صحیح نیز می باشد.

→ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ←
اصلیسی
ترتیبیسیمین
تجزیه۵×۳×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۵،۶،۱۰،۱۵،۳۰
یونانی
Λ´
رومی
XXX
پایه ۲۱۱۱۱۰۲
پایه ۳۱۰۱۰۳
پایه ۴۱۳۲۴
پایه ۵۱۱۰۵
پایه ۶۵۰۶
پایه ۸۳۶۸
پایه ۱۲۲۶۱۲
پایه ۱۶۱E۱۶
پایه ۲۰۱A۲۰
پایه ۳۶U۳۶
فارسی۳۰