۵۷ (پنجاه و هفت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۵۶ و قبل از ۵۸ قرار دارد.

→ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ←
اصلیپنجاه-هفت
ترتیبیپنجاه و هفتمین
تجزیه۳×۱۹
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۱۹،۵۷
یونانی
ΝΖ´
رومی
LVII
پایه ۲۱۱۱۰۰۱۲
پایه ۳۲۰۱۰۳
پایه ۴۳۲۱۴
پایه ۵۲۱۲۵
پایه ۶۱۳۳۶
پایه ۸۷۱۸
پایه ۱۲۴۹۱۲
پایه ۱۶۳۹۱۶
پایه ۲۰۲H۲۰
پایه ۳۶۱L۳۶
فارسی۵۷

[[۵۷ برای بعضی از ما یادآور خوب و بعضی یادآور ناخوشی است، ۵۷ ایران دگرگون شد، ۵۷ کمرها به بنیاد و بعضاً نابودی بسته شد، ۵۷ انقلاب اسلامی رخ داد. که بعضی خوشحال و بعضی ناراحت شدن... شما جزو کدوم دسته هستین؟]]