اجتماع (نظریه مجموعه‌ها)

به‌طور خلاصه "پ" عضو اشتراک "الف" و "ب" است اگر و فقط اگر در یکی یا هردو باشد
(تغییرمسیر از اجتماع (مجموعه))

در نظریه مجموعه‌ها، اجتماع (به انگلیسی: union) که با نماد ∪ نشان‌داده می‌شود، برای یک گردآورد از مجموعه‌ها برابر مجموعه همه عناصر در آن گردآورد است.[۱] این عمل یکی از عملیات بنیادین است که از طریق آن می‌توان مجموعه‌ها را ترکیب کرد و با هم مرتبط نمود. یک اجتماع پوچ به اجتماع مجموعه‌های صفر () اشاره دارد و طبق تعریف برابر مجموعه تهی است.

اجتماع دو مجموعه:
اجتماع سه مجموعه:
اجتماع A، B، C، D، و E برابر همه چیز بجز مساحت سفید است.

اصل موضوع اجتماع ویرایش

اگر S مجموعه‌ای از مجموعه‌ها باشد (یعنی S یک رده باشد)، مجموعه‌ای مانند C یافت می‌شود که همه اعضای S زیرمجموعه آن باشند. یعنی برای هر   داشته باشیم  .

اجتماع همه اعضای S که آن را با   یا   نشان می‌دهیم به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

 

مجموعه بالا طبق اصل تصریح وجود دارد و با استفاده از اصل موضوع گسترش می‌توان نشان داد که یکتاست. برای دو مجموعه دلخواه A و B،   را با   نشان می‌دهیم و می‌خوانیم "A اجتماع B". اجتماع سه مجموعه B، A و C را با  ،... و اجتماع n مجموعه   را با   نمایش می‌دهیم. می‌توان نشان داد که

 

خواص اجتماع ویرایش

مهم‌ترین ویژگی   این است که هم A و هم B زیرمجموعه آن هستند. فی‌الواقع   کوچک‌ترین مجموعه‌ایست که این ویژگی را دارد.

اگر اشتراک دو مجموعه A و B را با   نشان دهیم، به ازای هر B، A و C داریم:

 
 
 
 
 
 

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Weisstein, Eric W. "Union". Wolfram's Mathworld. Archived from the original on 2009-02-07. Retrieved 2009-07-14.
  • Enderton, H. B. Elements of Set Theory, 2nd edition, ACADEMIC Press, Inc., 1977.
عملیات دوتایی
عددی تابعی مجموعه‌ای ساختاری
مقدماتی

+ جمع
تفریق
× ضرب
÷ تقسیم
^ توان

حسابی

div خارج قسمت اقلیدسی
mod باقی‌مانده اقلیدسی
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک
کوچک‌ترین مضرب مشترک

ترکیباتی

() ضریب دوجمله‌ای
P جایگشت
C ترکیب

ترکیب
کانولوشن
جبر مجموعه‌ها

اجتماع
\ متمم نسبی
اشتراک
Δ تفاضل متقارن

ترتیب کلی

min کمینه
max بیشینه

توری‌ها

کرانه تحتانی
کرانه فوقانی

مجموعه‌ها

× ضرب دکارتی
اجتماع منفصل
^ توان مجموعه‌ای

گروه‌ها

حاصل‌جمع مستقیم
حاصل‌ضرب آزاد
produit en couronne

مدول‌ها

ضرب تانسوری
Hom هومومورفیزم
Tor پیچش
Ext extensions

درخت‌ها

enracinement

واریته‌های متصل

# جمع متصل

فضاهای نقطه‌دار

bouquet
smash produit
joint

بُرداری
(.) ضرب اسکالر
ضرب برداری
جبری
[,] کروشه لی
{,} کروشه پواسون
ضرب خارجی
هومولوژی
cup-produit
حاصل‌ضرب اشتراک
ترتیبی
+ الحاق
منطق بولی
عطف منطقی فصل منطقی یای انحصاری استلزام منطقی اگر و فقط اگر