گام بزرگ نسبی

گام بزرگ نسبی یا گام ماژور نسبی، گامی است در موسیقی که اگر درجهٔ سوم گام کوچک را مبدأ قرار داده و گامی جدید بسازیم، آن نیز با همان علامات ترکیبی، گام بزرگ نسبی خواهد بود.

منبعویرایش

  • وجدانی، بهروز. فرهنگ تفسیری موسیقی، چاپ اول، مؤلف، ۱۳۸۱.