۱۱۲(صد و دو) یک عدد طبیعی زوج مرکب است که بعد از ۱۱۱ و قبل از ۱۱۳ قرار دارد.

→ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ←
اصلییکصددوازده
ترتیبییکصد و دوازدهمین
تجزیه۲×۲×۷×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۷،۸،۱۴،۲۸،۱۶،۴۲٫۱۱۲
یونانی
ΡΙΒ´
رومی
CXII
پایه ۲۱۱۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۰۱۱۳
پایه ۴۱۳۰۰۴
پایه ۵۴۲۲۵
پایه ۶۳۰۴۶
پایه ۸۱۶۰۸
پایه ۱۲۹۴۱۲
پایه ۱۶۷۰۱۶
پایه ۲۰۵C۲۰
پایه ۳۶۳۴۳۶
فارسی۱۱۲