۱۱۲(صد و دو) یک عدد طبیعی زوج مرکب است که بعد از ۱۱۱ و قبل از ۱۱۳ قرار دارد.

→ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ←
اصلی۱۱۲
صد و دوازده
ترتیبیصد و دوازدهم
تجزیه۲×۲×۷×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۷،۸،۱۴،۲۸،۱۶،۴۲٫۱۱۲
یونانی
ΡΙΒ´
رومی
CXII
پایه ۲۱٬۱۱۰٬۰۰۰۲
پایه ۳۱۱٬۰۱۱۳
پایه ۴۱٬۳۰۰۴
پایه ۵۴۲۲۵
پایه ۶۳۰۴۶
پایه ۸۱۶۰۸
پایه ۱۲۹۴۱۲
پایه ۱۶۷۰۱۶
پایه ۲۰۵C۲۰
پایه ۳۶۳۴۳۶
عربی۱۱۲