۱۱۶(صد و شانزده) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۱۵ و قبل از ۱۱۷ قرار دارد.

→ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ←
اصلی۱۱۶
صدو شانزده
ترتیبیصد و شانزدهم
تجزیه۲۹×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۲۹،۵۸،۱۱۶
یونانی
ΡΙϚ´
رومی
CXVI
پایه ۲۱٬۱۱۰٬۱۰۰۲
پایه ۳۱۱٬۰۲۲۳
پایه ۴۱٬۳۱۰۴
پایه ۵۴۳۱۵
پایه ۶۳۱۲۶
پایه ۸۱۶۴۸
پایه ۱۲۹۸۱۲
پایه ۱۶۷۴۱۶
پایه ۲۰۵G۲۰
پایه ۳۶۳۸۳۶
عربی۱۱۶