۱۱۵(صد و پانزده) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۱۴ و قبل از ۱۱۶ قرار دارد.

→ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ←
اصلی۱۱۵
صد و پانزده
ترتیبیصد و پانزدهم
تجزیه۵×۲۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۵،۲۳،۱۱۵
یونانی
ΡΙΕ´
رومی
CXV
پایه ۲۱٬۱۱۰٬۰۱۱۲
پایه ۳۱۱٬۰۲۱۳
پایه ۴۱٬۳۰۳۴
پایه ۵۴۳۰۵
پایه ۶۳۱۱۶
پایه ۸۱۶۳۸
پایه ۱۲۹۷۱۲
پایه ۱۶۷۳۱۶
پایه ۲۰۵F۲۰
پایه ۳۶۳۷۳۶
عربی۱۱۵