۱۱۴(صد و چهارده) یک عدد طبیعی زوج مرکب است که بعد از ۱۱۳ و قبل از ۱۱۵ قرار دارد.

→ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ←
اصلی۱۱۴
صد و چهارده
ترتیبیصد و چهاردهم
تجزیه۳×۲×۱۹
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۴،۱۹،۳۸،۵۷،۱۱۴
یونانی
ΡΙΔ´
رومی
CXIV
پایه ۲۱٬۱۱۰٬۰۱۰۲
پایه ۳۱۱٬۰۲۰۳
پایه ۴۱٬۳۰۲۴
پایه ۵۴۲۴۵
پایه ۶۳۱۰۶
پایه ۸۱۶۲۸
پایه ۱۲۹۶۱۲
پایه ۱۶۷۲۱۶
پایه ۲۰۵E۲۰
پایه ۳۶۳۶۳۶
عربی۱۱۴

در اسلامویرایش