۱۱۹(صد و نوزده) یک عدد طبیعی فرد مرکب است که بعد از ۱۱۸ و قبل از ۱۲۰ قرار دارد.

→ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ←
اصلی۱۱۹
صد و نوزده
ترتیبیصد و نوزدهم
تجزیه۱۷×۷
مقسوم‌علیه‌ها۱،۷،۱۷،۱۱۹
یونانی
ΡΙΘ´
رومی
CXIX
پایه ۲۱٬۱۱۰٬۱۱۱۲
پایه ۳۱۱٬۱۰۲۳
پایه ۴۱٬۳۱۳۴
پایه ۵۴۳۴۵
پایه ۶۳۱۵۶
پایه ۸۱۶۷۸
پایه ۱۲۹B۱۲
پایه ۱۶۷۷۱۶
پایه ۲۰۵J۲۰
پایه ۳۶۳B۳۶
عربی۱۱۹

تلفنویرایش

در برخی کشورها این عدد به عنوان شماره اورژانس در نظر گرفته شده است.