۱۱۹(صد و نوزده) یک عدد طبیعی فرد مرکب است که بعد از ۱۱۸ و قبل از ۱۲۰ قرار دارد.

→ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ←
اصلییکصدنوزده
ترتیبییکصد و نوزدهمین
تجزیه۱۷×۷
مقسوم‌علیه‌ها۱،۷،۱۷،۱۱۹
یونانی
ΡΙΘ´
رومی
CXIX
پایه ۲۱۱۱۰۱۱۱۲
پایه ۳۱۱۱۰۲۳
پایه ۴۱۳۱۳۴
پایه ۵۴۳۴۵
پایه ۶۳۱۵۶
پایه ۸۱۶۷۸
پایه ۱۲۹B۱۲
پایه ۱۶۷۷۱۶
پایه ۲۰۵J۲۰
پایه ۳۶۳B۳۶
فارسی۱۱۹

تلفن ویرایش

در برخی کشورها این عدد به عنوان شماره اورژانس در نظر گرفته شده است.