باز کردن منو اصلی

۱۱۳(صد و سیزده) یک عدد طبیعی فرد و اول است که بعد از ۱۱۲ و قبل از ۱۱۴ قرار دارد.

→ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ←
اصلی ۱۱۳
صد و سیزده
ترتیبی صد و سیزدهم
تجزیه اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۱۱۳
اعداد رومی CXIII
پایه ۲ ۱٬۱۱۰٬۰۰۱۲
پایه ۳ ۱۱٬۰۱۲۳
پایه ۴ ۱٬۳۰۱۴
پایه ۵ ۴۲۳۵
پایه ۶ ۳۰۵۶
پایه ۸ ۱۶۱۸
پایه ۱۲ ۹۵۱۲
پایه ۱۶ ۷۱۱۶
پایه ۲۰ ۵D۲۰
پایه ۳۶ ۳۵۳۶
عربی ۱۱۳