۱۱۳(صد و سیزده) یک عدد طبیعی فرد و اول است که بعد از ۱۱۲ و قبل از ۱۱۴ قرار دارد.

→ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ←
اصلی۱۱۳
صد و سیزده
ترتیبیصد و سیزدهم
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۱۳
یونانی
ΡΙΓ´
رومی
CXIII
پایه ۲۱٬۱۱۰٬۰۰۱۲
پایه ۳۱۱٬۰۱۲۳
پایه ۴۱٬۳۰۱۴
پایه ۵۴۲۳۵
پایه ۶۳۰۵۶
پایه ۸۱۶۱۸
پایه ۱۲۹۵۱۲
پایه ۱۶۷۱۱۶
پایه ۲۰۵D۲۰
پایه ۳۶۳۵۳۶
عربی۱۱۳