۱۹۵(صد و نود و پنج) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۹۴ و قبل از ۱۹۶ قرار دارد.

→ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ←
اصلییکصدنود-پنج
ترتیبییکصد و نود و پنجمین
تجزیه۵*۳*۱۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۵،۱۳،۱۵،۳۹،۱۹۵
یونانی
ΡϞΕ´
رومی
CXCV
پایه ۲۱۱۰۰۰۰۱۱۲
پایه ۳۲۱۰۲۰۳
پایه ۴۳۰۰۳۴
پایه ۵۱۲۴۰۵
پایه ۶۵۲۳۶
پایه ۸۳۰۳۸
پایه ۱۲۱۴۳۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۹F۲۰
پایه ۳۶۵F۳۶
فارسی۱۹۵