۱۹۳(صد و نود و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۹۲ و قبل از ۱۹۴ قرار دارد.

→ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ←
اصلییکصدنود-سه
ترتیبییکصد و نود و سومین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۹۳
یونانی
ΡϞΓ´
رومی
CXCIII
پایه ۲۱۱۰۰۰۰۰۱۲
پایه ۳۲۱۰۱۱۳
پایه ۴۳۰۰۱۴
پایه ۵۱۲۳۳۵
پایه ۶۵۲۱۶
پایه ۸۳۰۱۸
پایه ۱۲۱۴۱۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۹D۲۰
پایه ۳۶۵D۳۶
فارسی۱۹۳