۱۹۸(صد و نود و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۹۷ و قبل از ۱۹۹ قرار دارد.

→ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ←
اصلییکصدنود-هشت
ترتیبییکصد و نود و هشتمین
تجزیه۳*۳*۱۱*۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۶،۹،۱۸،۱۱،۲۲،۳۳،۹۹،۱۹۸
یونانی
ΡϞΗ´
رومی
CXCVIII
پایه ۲۱۱۰۰۰۱۱۰۲
پایه ۳۲۱۱۰۰۳
پایه ۴۳۰۱۲۴
پایه ۵۱۲۴۳۵
پایه ۶۵۳۰۶
پایه ۸۳۰۶۸
پایه ۱۲۱۴۶۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۹I۲۰
پایه ۳۶۵I۳۶
فارسی۱۹۸