۲۳ به حروف بیست و سه یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۲ و قبل از ۲۴ قرار دارد.

→ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ←
اصلیبیست-سه
ترتیبیبیست و سومین
تجزیهاول
یونانی
ΚΓ´
رومی
XXIII
پایه ۲۱۰۱۱۱۲
پایه ۳۲۱۲۳
پایه ۴۱۱۳۴
پایه ۵۴۳۵
پایه ۶۳۵۶
پایه ۸۲۷۸
پایه ۱۲۱B۱۲
پایه ۱۶۱۷۱۶
پایه ۲۰۱۳۲۰
پایه ۳۶N۳۶