باز کردن منو اصلی

۲۹ به حروف بیست و نه یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۸ و قبل از ۳۰ قرار دارد.

→ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ←
اصلی ۲۹
بیست و نه
ترتیبی بیست و نهم
تجزیه اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۲۹
اعداد رومی XXIX
پایه ۲ ۱۱٬۱۰۱۲
پایه ۳ ۱٬۰۰۲۳
پایه ۴ ۱۳۱۴
پایه ۵ ۱۰۴۵
پایه ۶ ۴۵۶
پایه ۸ ۳۵۸
پایه ۱۲ ۲۵۱۲
پایه ۱۶ ۱D۱۶
پایه ۲۰ ۱۹۲۰
پایه ۳۶ T۳۶
عربی ۲۹