۲۴۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۳۹ و قبل از ۲۴۱ قرار دارد.

→ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ←
اصلیدوصدچهل
ترتیبیدویست و چهلمین
تجزیه۲۴ × ۳ × ۵
یونانی
ΣΜ´
رومی
CCXL
پایه ۲۱۱۱۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۲۲۲۲۰۳
پایه ۴۳۳۰۰۴
پایه ۵۱۴۳۰۵
پایه ۶۱۰۴۰۶
پایه ۸۳۶۰۸
پایه ۱۲۱۸۰۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶O۳۶
فارسی۲۴۰