۲۴۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۳۹ و قبل از ۲۴۱ قرار دارد.

→ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ←
اصلی۲۴۰
ترتیبی۲۴۰م
تجزیه۲۴× ۳ × ۵
یونانی
ΣΜ´
رومی
CCXL
پایه ۲۱۱٬۱۱۰٬۰۰۰۲
پایه ۳۲۲٬۲۲۰۳
پایه ۴۳٬۳۰۰۴
پایه ۵۱٬۴۳۰۵
پایه ۶۱٬۰۴۰۶
پایه ۸۳۶۰۸
پایه ۱۲۱۸۰۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶O۳۶
عربی۲۴۰