۲۳۹ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۳۸ و قبل از ۲۴۰ قرار دارد.

→ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ←
اصلیدوصدسی-نه
ترتیبیدویست و سی و نهمین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱٬۲۳۹
یونانی
ΣΛΘ´
رومی
CCXXXIX
پایه ۲۱۱۱۰۱۱۱۱۲
پایه ۳۲۲۲۱۲۳
پایه ۴۳۲۳۳۴
پایه ۵۱۴۲۴۵
پایه ۶۱۰۳۵۶
پایه ۸۳۵۷۸
پایه ۱۲۱۷B۱۲
پایه ۱۶EF۱۶
پایه ۲۰BJ۲۰
پایه ۳۶۶N۳۶
فارسی۲۳۹