۲۴۱ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۴۰ و قبل از ۲۴۲ قرار دارد.

→ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ←
اصلیدوصدچهل-یک
ترتیبیدویست و چهل و یکمین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱٬۲۴۱
یونانی
ΣΜΑ´
رومی
CCXLI
پایه ۲۱۱۱۱۰۰۰۱۲
پایه ۳۲۲۲۲۱۳
پایه ۴۳۳۰۱۴
پایه ۵۱۴۳۱۵
پایه ۶۱۰۴۱۶
پایه ۸۳۶۱۸
پایه ۱۲۱۸۱۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶P۳۶
فارسی۲۴۱