۶۹ (عدد)

→ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ←
اصلیشصت-نه
ترتیبیشصت و نهمین
تجزیه۳×۲۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۲۳،۶۹
یونانی
ΞΘ´
رومی
LXIX
پایه ۲۱۰۰۰۱۰۱۲
پایه ۳۲۱۲۰۳
پایه ۴۱۰۱۱۴
پایه ۵۲۳۴۵
پایه ۶۱۵۳۶
پایه ۸۱۰۵۸
پایه ۱۲۵۹۱۲
پایه ۱۶۴۵۱۶
پایه ۲۰۳۹۲۰
پایه ۳۶۱X۳۶
فارسی۶۹

۶۹(شصت و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۶۸ و قبل از ۷۰ قرار دارد.

در علمویرایش