۱۲۲(صد و بیست و دو) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۲۱ و قبل از ۱۲۳ قرار دارد.

→ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ←
اصلی۱۲۲
صد و بیست و دو
ترتیبیصد و بیست و دوم
تجزیه۶۱×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۶۱٫۱۲۲
یونانی
ΡΚΒ´
رومی
CXXII
پایه ۲۱٬۱۱۱٬۰۱۰۲
پایه ۳۱۱٬۱۱۲۳
پایه ۴۱٬۳۲۲۴
پایه ۵۴۴۲۵
پایه ۶۳۲۲۶
پایه ۸۱۷۲۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۷A۱۶
پایه ۲۰۶۲۲۰
پایه ۳۶۳E۳۶
عربی۱۲۲