۱۲۵(صد و بیست و پنج) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۲۴ و قبل از ۱۲۶ قرار دارد.

→ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ←
اصلی۱۲۵
صد و بیست و پنج
ترتیبیصد و بیست و پنجم
تجزیه۵×۵×۵
مقسوم‌علیه‌ها۱،۵،۲۵،۱۲۵
اعداد رومیCXXV
پایه ۲۱٬۱۱۱٬۱۰۱۲
پایه ۳۱۱٬۱۲۲۳
پایه ۴۱٬۳۳۱۴
پایه ۵۱٬۰۰۰۵
پایه ۶۳۲۵۶
پایه ۸۱۷۵۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۷D۱۶
پایه ۲۰۶۵۲۰
پایه ۳۶۳H۳۶
عربی۱۲۵

این عدد یک مکعب کامل است.