۱۲۹(صد و بیست و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۲۸ و قبل از ۱۳۰ قرار دارد.

→ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ←
اصلی۱۲۹
صد و بیست و نه
ترتیبیصد و بیست و نهم
تجزیه۴۳×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴۳،۱۲۹
یونانی
ΡΚΘ´
رومی
CXXIX
پایه ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۱۲
پایه ۳۱۱٬۲۱۰۳
پایه ۴۲٬۰۰۱۴
پایه ۵۱٬۰۰۴۵
پایه ۶۳۳۳۶
پایه ۸۲۰۱۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸۱۱۶
پایه ۲۰۶۹۲۰
پایه ۳۶۳L۳۶
عربی۱۲۹