۱۲۹ (عدد)

عدد طبیعی

۱۲۹(صد و بیست و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۲۸ و قبل از ۱۳۰ قرار دارد.

→ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ←
اصلییکصدبیست-نه
ترتیبییکصد و بیست و نهمین
تجزیه۴۳×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴۳،۱۲۹
یونانی
ΡΚΘ´
رومی
CXXIX
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۰۱۲
پایه ۳۱۱۲۱۰۳
پایه ۴۲۰۰۱۴
پایه ۵۱۰۰۴۵
پایه ۶۳۳۳۶
پایه ۸۲۰۱۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸۱۱۶
پایه ۲۰۶۹۲۰
پایه ۳۶۳L۳۶
فارسی۱۲۹