۱۲۶(صد و بیست و شش) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۲۵ و قبل از ۱۲۷ قرار دارد.

→ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ←
اصلییکصدبیست-شش
ترتیبییکصد و بیست و ششمین
تجزیه۲×۳×۷×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۶،۷،۹،۱۴،۲۱،۴۲،۶۳،۱۲۶
یونانی
ΡΚϚ´
رومی
CXXVI
پایه ۲۱۱۱۱۱۱۰۲
پایه ۳۱۱۲۰۰۳
پایه ۴۱۳۳۲۴
پایه ۵۱۰۰۱۵
پایه ۶۳۳۰۶
پایه ۸۱۷۶۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۷E۱۶
پایه ۲۰۶۶۲۰
پایه ۳۶۳I۳۶
فارسی۱۲۶
عدد 126