۲۳۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۲۹ و قبل از ۲۳۱ قرار دارد.

→ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ←
اصلیدوصدسی
ترتیبیدویست و سیمین
تجزیه۲ × ۵ × ۲۳
یونانی
ΣΛ´
رومی
CCXXX
پایه ۲۱۱۱۰۰۱۱۰۲
پایه ۳۲۲۱۱۲۳
پایه ۴۳۲۱۲۴
پایه ۵۱۴۱۰۵
پایه ۶۱۰۲۲۶
پایه ۸۳۴۶۸
پایه ۱۲۱۷۲۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰BA۲۰
پایه ۳۶۶E۳۶
فارسی۲۳۰