۲۲۲ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۲۱ و قبل از ۲۲۳ قرار دارد.

→ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ←
اصلیدوصدبیست-دو
ترتیبیدویست و بیست و دومین
تجزیه۲ × ۳ × ۳۷'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΚΒ´
رومی
CCXXII
پایه ۲۱۱۰۱۱۱۱۰۲
پایه ۳۲۲۰۲۰۳
پایه ۴۳۱۳۲۴
پایه ۵۱۳۴۲۵
پایه ۶۱۰۱۰۶
پایه ۸۳۳۶۸
پایه ۱۲۱۶۶۱۲
پایه ۱۶DE۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶۶۳۶
فارسی۲۲۲

منابعویرایش