۲۲۹ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۲۸ و قبل از ۲۳۰ قرار دارد.

→ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ←
اصلیدوصدبیست-نه
ترتیبیدویست و بیست و نهمین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱٬۲۲۹
یونانی
ΣΚΘ´
رومی
CCXXIX
پایه ۲۱۱۱۰۰۱۰۱۲
پایه ۳۲۲۱۱۱۳
پایه ۴۳۲۱۱۴
پایه ۵۱۴۰۴۵
پایه ۶۱۰۲۱۶
پایه ۸۳۴۵۸
پایه ۱۲۱۷۱۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶D۳۶
فارسی۲۲۹