فهرست بیماری‌ها

اموزشی

آ

= الف

ب

disease

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذات الریه، Pneumonia
    • ذات الریه اکتسابی از جامعه، Comunity Acquired Pneumonia
    • ذات الریه بیمارستانی، Nosocomical Pneumonia
    • ذات الریه کلامیدیایی، Chlamydia pneumonia

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

منابع

  • درسنامهٔ پزشکی آکسفورد ۱، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸
  • هفته‌نامهٔ نوین پزشکی
  • طب الکبیر یا فرشتهٔ نجات، محمد سرورالدین، تهران: مؤسسهٔ انتشاراتی عطائی