فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۵۰۱ تا ۶۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۵۰۱ تا ۶۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۰۲۵ فوریه ۱۹۸۲ میلادی تا ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۵۰۱ ۲۵ فوریه ۱۹۸۲ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۰۲ ۰۳ آوریل ۱۹۸۲ ۱۰-۴-۱ جزایر فالکلند (مالویناس)
۵۰۳ ۰۹ آوریل ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۵۰۴ ۳۰ آوریل ۱۹۸۲ - - چاد
۵۰۵ ۲۶ مه ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ جزایر فالکلند (مالویناس)
۵۰۶ ۲۶ مه ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۰۷ ۲۸ مه ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ سیشل
۵۰۸ ۰۵ ژوئن ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۵۰۹ ۰۶ ژوئن ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۵۱۰ ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۱۱ ۱۸ ژوئن ۱۹۸۲ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۱۲ ۱۹ ژوئن ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ لبنان
۵۱۳ ۰۴ ژوئیه ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ لبنا
۵۱۴ ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۵۱۵ ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۲ ۱۴-۰-۰ لبنان
۵۱۶ ۰۱ اوت ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۵۱۷ ۰۴ اوت ۱۹۸۲ ۱۴-۱-۰ اسرائیل-لبنان
۵۱۸ ۱۲ اوت ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۵۱۹ ۱۷ اوت ۱۹۸۲ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۲۰ ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۵۲۱ ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۵۲۲ ۰۴ اکتبر ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۵۲۳ ۱۸ اکتبر ۱۹۸۲ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۲۴ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۲۵ ۰۷ دسامبر ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۵۲۶ ۱۴ دسامبر ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۲۷ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۲ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۵۲۸ ۲۱ دسامبر ۱۹۸۲ - - زبان‌های کار شورای امنیت
۵۲۹ ۱۸ ژانویه ۱۹۸۳ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۳۰ ۱۹ مه ۱۹۸۳ ۱۵-۰-۰ هندوراس-نیکاراگوئه
۵۳۱ ۲۶ مه ۱۹۸۳ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۳۲ ۳۱ مه ۱۹۸۳ ۱۵-۰-۰ نامبیا
۵۳۳ ۰۷ ژوئن ۱۹۸۳ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۵۳۴ ۱۵ ژوئن ۱۹۸۳ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۳۵ ۲۹ ژوئن ۱۹۸۳ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۵۳۶ ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۳ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۳۷ ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۳ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: سنت کیتس و نویس
۵۳۸ ۱۸ اکتبر ۱۹۸۳ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۳۹ ۲۸ اکتبر ۱۹۸۳ ۱۴-۱-۰ نامبیا
۵۴۰ ۳۱ اکتبر ۱۹۸۳ ۱۲-۳-۰ ایران-عراق
۵۴۱ ۱۸ نوامبر ۱۹۸۳ ۱۳-۱-۱ قبرس
۵۴۲ ۲۳ نوامبر ۱۹۸۳ ۱۵-۰-۰ لبنان
۵۴۳ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۳ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۴۴ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۳ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۴۵ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۳ ۱۴-۱-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۵۴۶ ۰۶ ژانویه ۱۹۸۴ ۱۳-۲-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۵۴۷ ۱۳ ژانویه ۱۹۸۴ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۵۴۸ ۲۴ فوریه ۱۹۸۴ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: برونئی
۵۴۹ ۱۹ آوریل ۱۹۸۴ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۵۰ ۱۱ مه ۱۹۸۴ ۱۳-۱-۱ قبرس
۵۵۱ ۳۰ مه ۱۹۸۴ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۵۲ ۰۱ ژوئن ۱۹۸۴ ۱۳-۲-۰ ایران-عراق
۵۵۳ ۱۵ ژوئن ۱۹۸۴ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۵۴ ۱۷ اوت ۱۹۸۴ ۱۳-۲-۰ آفریقای جنوبی
۵۵۵ ۱۲ اکتبر ۱۹۸۴ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۵۶ ۲۳ اکتبر ۱۹۸۴ ۱۴-۱-۰ آفریقای جنوبی
۵۵۷ ۲۸ نوامبر ۱۹۸۴ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۵۸ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۴ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۵۵۹ ۱۴ دسامبر ۱۹۸۴ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۶۰ ۱۲ مارس ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۵۶۱ ۱۷ آوریل ۱۹۸۵ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۶۲ ۱۰ مه ۱۹۸۵ - - نیکاراگوئه-آمریکا
۵۶۳ ۲۱ مه ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۶۴ ۳۱ مه ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ لبنان
۵۶۵ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۶۶ ۱۹ ژوئن ۱۹۸۵ ۱۳-۲-۰ نامیبیا
۵۶۷ ۲۰ ژوئن ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۵۶۸ ۲۱ ژوئن ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ بوتسوانا-آفریقای جنوبی
۵۶۹ ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۵ ۱۳-۲-۰ آفریقای جنوبی
۵۷۰ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۵۷۰ ۰۴ اکتبر ۱۹۸۵ ۱۴-۱-۰ اسرائیل-تونس
۵۷۱ ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۵۷۲ ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ بوتسوانا-آفریقای جنوبی
۵۷۴ ۰۷ اکتبر ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۵۷۵ ۱۷ اکتبر ۱۹۸۵ ۱۳-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۵۷۶ ۲۱ نوامبر ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۷۷ ۰۶ دسامبر ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۵۷۸ ۱۲ دسامبر ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۷۹ ۱۸ دسامبر ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ Hostage taking
۵۸۰ ۳۰ دسامبر ۱۹۸۵ ۱۵-۰-۰ لسونتو-آفریقای جنوبی
۵۸۱ ۱۳ فوریه ۱۹۸۶ ۱۳-۲-۰ آفریقای جنوبی
۵۸۲ ۲۴ فوریه ۱۹۸۶ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۵۸۳ ۱۸ آوریل ۱۹۸۶ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۵۸۴ ۲۹ مه ۱۹۸۶ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۸۵ ۱۳ ژوئن ۱۹۸۶ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۸۶ ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۶ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۵۸۷ ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۶ ۱۴-۱-۰ اسرائیل-لبنان
۵۸۸ ۰۸ اکتبر ۱۹۸۶ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۵۸۹ ۱۰ اکتبر ۱۹۸۶ ۱۵-۰-۰ توصیه در مورد انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۵۹۰ ۲۶ نوامبر ۱۹۸۶ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۹۱ ۲۸ نوامبر ۱۹۸۶ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۵۹۲ ۰۸ دسامبر ۱۹۸۶ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۵۹۳ ۱۱ دسامبر ۱۹۸۶ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۹۴ ۱۵ ژانویه ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۵۹۵ ۲۷ مارس ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۵۹۶ ۲۹ مه ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۵۹۷ ۱۲ ژوئن ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ قبرس
۵۹۸ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۵۹۹ ۳۱ ژوئیه ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۶۰۰ ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری