فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۴۰۱ تا ۵۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۴۰۱ تا ۵۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۱۴ دسامبر ۱۹۷۶ میلادی تا ۲۸ ژانویه ۱۹۸۲ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۴۰۱ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۶ ۱۳-۰-۰ قبرس
۴۰۲ ۲۲ دسامبر ۱۹۷۶ - - لسونتو-آفریقای جنوبی
۴۰۳ ۱۴ ژانویه ۱۹۷۷ ۱۳-۲-۰ بوتسوانا-رودزیای جنوبی
۴۰۴ ۰۸ فوریه ۱۹۷۷ - - وضعیت بنین
۴۰۵ ۱۵ آوریل ۱۹۷۷ - - وضعیت بنین
۴۰۶ ۲۵ مه ۱۹۷۷ - - بوتسوانا-رودزیای جنوبی
۴۰۷ ۲۵ مه ۱۹۷۷ - - لسونتو-آفریقای جنوبی
۴۰۸ ۲۶ مه ۱۹۷۷ ۱۲-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۰۹ ۲۷ مه ۱۹۷۷ - - رودزیای جنوبی
۴۱۰ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۷ ۱۴-۰-۰ قبرس
۴۱۱ ۳۰ ژوئن ۱۹۷۷ ۱۵-۰-۰ موزامبیک-رودزیای جنوبی
۴۱۲ ۰۷ ژوئیه ۱۹۷۷ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جیبوتی
۴۱۳ ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۷ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: ویتنام
۴۱۴ ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۷ - - قبرس
۴۱۵ ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۷ ۱۳-۱-۰ رودزیای جنوبی
۴۱۶ ۲۱ اکتبر ۱۹۷۷ ۱۳-۰-۰ مصر-اسرائیل
۴۱۸ ۰۴ نوامبر ۱۹۷۷ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۴۱۸ ۳۱ اکتبر ۱۹۷۷ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۴۱۹ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۷ - - وضعیت بنین
۴۲۰ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۷ ۱۲-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۲۱ ۰۹ دسامبر ۱۹۷۷ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۴۲۲ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۷ ۱۴-۰-۰ قبرس
۴۲۳ ۱۴ مارس ۱۹۷۸ ۱۰-۵-۰ رودزیای جنوبی
۴۲۴ ۱۷ مارس ۱۹۷۸ ۱۵-۰-۰ رودزیای جنوبی-زیمبابوه
۴۲۵ ۱۹ مارس ۱۹۷۸ ۱۲-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۴۲۶ ۱۹ مارس ۱۹۷۸ ۱۲-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۴۲۷ ۰۳ مه ۱۹۷۸ ۱۲-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۴۲۸ ۰۶ مه ۱۹۷۸ ۱۵-۰-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۴۲۹ ۳۱ مه ۱۹۷۸ ۱۴-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۲۹ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۸ ۱۴-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۳۰ ۱۶ ژوئن ۱۹۷۸ ۱۴-۰-۰ قبرس
۴۳۱ ۲۷ ژوئیه ۱۹۷۸ ۱۳-۲-۰ نامیبیا
۴۳۲ ۲۷ ژوئیه ۱۹۷۸ ۱۵-۰-۰ نامیبیا
۴۳۳ ۱۷ اوت ۱۹۷۸ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جزایر سلیمان
۴۳۴ ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۸ ۱۲-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۴۳۵ ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۸ ۱۲-۲-۰ نامیبیا
۴۳۶ ۰۶ اکتبر ۱۹۷۸ ۱۵-۰-۰ لبنان
۴۳۷ ۱۰ اکتبر ۱۹۷۸ ۱۱-۴-۰ رودزیای جنوبی
۴۳۸ ۲۳ اکتبر ۱۹۷۸ ۱۲-۲-۰ مصر-اسرائیل
۴۳۹ ۱۳ نوامبر ۱۹۷۸ ۱۰-۵-۰ نامیبیا
۴۴۰ ۲۷ نوامبر ۱۹۷۸ - - قبرس
۴۴۲ ۰۶ دسامبر ۱۹۷۸ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: دومینیکا
۴۴۳ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۸ ۱۴-۰-۰ قبرس
۴۴۴ ۱۹ ژانویه ۱۹۷۹ ۱۲-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۴۴۵ ۰۸ مارس ۱۹۷۹ ۱۲-۳-۰ رودزیای جنوبی
۴۴۶ ۲۲ مارس ۱۹۷۹ ۱۲-۳-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۴۴۷ ۲۸ مارس ۱۹۷۹ ۱۲-۳-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۴۴۸ ۳۰ آوریل ۱۹۷۹ ۱۲-۳-۰ رودزیای جنوبی
۴۴۹ ۳۰ مه ۱۹۷۹ ۱۴-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۵۰ ۱۴ ژوئن ۱۹۷۹ ۱۲-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۴۵۱ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۹ ۱۴-۰-۰ قبرس
۴۵۲ ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۹ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۴۵۳ ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۹ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل: سنت لوسیا
۴۵۴ ۰۲ نوامبر ۱۹۷۹ ۱۲-۳-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۴۵۵ ۲۳ نوامبر ۱۹۷۹ - - شکایت توسط زیمبابوه
۴۵۶ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۹ ۱۴-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۵۷ ۰۴ دسامبر ۱۹۷۹ ۱۵-۰-۰ جمهوری اسلامی ایران-آمریکا
۴۵۸ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۹ ۱۴-۰-۰ قبرس
۴۵۹ ۱۹ دسامبر ۱۹۷۹ ۱۲-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۴۶۰ ۲۱ دسامبر ۱۹۷۹ ۱۳-۲-۰ رودزیای جنوبی
۴۶۱ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۹ ۱۱-۴-۰ جمهوری اسلامی ایران-آمریکا
۴۶۲ ۰۹ ژانویه ۱۹۸۰ ۱۲-۱-۲ صلح و امنیت جهانی
۴۶۳ ۰۲ فوریه ۱۹۸۰ ۱۴-۰-۰ رودزیای جنوبی
۴۶۴ ۱۹ فوریه ۱۹۸۰ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: سنت وینسنت و گرنادین
۴۶۵ ۰۱ مارس ۱۹۸۰ ۱۵-۰-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۴۶۶ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی-زیمبابوه
۴۶۷ ۲۴ آوریل ۱۹۸۰ ۱۲-۳-۰ اسرائیل-لبنان
۴۶۸ ۰۸ مه ۱۹۸۰ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۴۶۹ ۲۰ مه ۱۹۸۰ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۴۷۰ ۳۰ مه ۱۹۸۰ ۱۴-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۷۱ ۰۵ ژوئن ۱۹۸۰ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۴۷۲ ۱۳ ژوئن ۱۹۸۰ ۱۴-۰-۰ قبرس
۴۷۳ ۱۳ ژوئن ۱۹۸۰ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۴۷۴ ۱۷ ژوئن ۱۹۸۰ ۱۲-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۴۷۵ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۰ ۱۲-۳-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۴۷۶ ۳۰ ژوئن ۱۹۸۰ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۴۷۷ ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۰ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: زیمبابوه
۴۷۸ ۲۰ اوت ۱۹۸۰ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۴۷۹ ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۴۸۰ ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۴۸۱ ۲۶ نوامبر ۱۹۸۰ ۱۴-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۸۲ ۱۱ دسامبر ۱۹۸۰ ۱۴-۰-۰ قبرس
۴۸۳ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۰ ۱۲-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۴۸۴ ۱۹ دسامبر ۱۹۸۰ ۱۵-۰-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۴۸۵ ۲۲ مه ۱۹۸۱ ۱۴-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۸۶ ۰۴ ژوئن ۱۹۸۱ ۱۴-۰-۰ قبرس
۴۸۷ ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ ۱۵-۰-۰ عراق-اسرائیل
۴۸۸ ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ ۱۲-۲-۰ اسرائیل-لبنان
۴۸۹ ۰۸ ژوئیه ۱۹۸۱ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: وانواتو
۴۹۰ ۲۱ ژوئیه ۱۹۸۱ ۱۵-۰-۰ لبنان
۴۹۱ ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۱ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: بلیز
۴۹۲ ۱۰ نوامبر ۱۹۸۱ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: آنتیگوا و باربودا
۴۹۳ ۲۳ نوامبر ۱۹۸۱ ۱۴-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۹۴ ۱۱ دسامبر ۱۹۸۱ ۱۵-۰-۰ توصیه در مورد انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۴۹۵ ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ ۱۵-۰-۰ قبرس
۴۹۶ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۱ ۱۵-۰-۰ سیشل
۴۹۷ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۱ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۴۹۷ ۱۸ دسامبر ۱۹۸۰ ۱۲-۲-۱ اسرائیل-لبنان
۴۹۹ ۲۱ دسامبر ۱۹۸۱ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۵۰۰ ۲۸ ژانویه ۱۹۸۲ ۱۳-۲-۰ صلح و امنیت جهانی