فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۹۰۱ تا ۱۰۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۹۰۱ تا ۱۰۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۰۴ مارس ۱۹۹۴ میلادی تا ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۹۰۱ ۰۴ مارس ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۹۰۲ ۱۱ مارس ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ قبرس
۹۰۳ ۱۶ مارس ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۹۰۴ ۱۸ مارس ۱۹۹۴ - - سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۹۰۵ ۲۳ مارس ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ هائیتی
۹۰۶ ۲۵ مارس ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۹۰۷ ۲۹ مارس ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ صحرای غربی
۹۰۸ ۳۱ مارس ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین-کرواسی
۹۰۹ ۰۵ آوریل ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ رواندا
۹۱۰ ۱۴ آوریل ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ جمهوری عربی چاد-لیبی
۹۱۱ ۲۱ آوریل ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبریا
۹۱۲ ۲۱ آوریل ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در رواندا
۹۱۳ ۲۲ آوریل ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۹۱۴ ۲۷ آوریل ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین-کرواسی
۹۱۵ ۰۴ مه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ جمهوری عربی چاد-لیبی
۹۱۶ ۰۵ مه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ موزامبیک
۹۱۷ ۰۶ مه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در هائیتی
۹۱۸ ۱۷ مه ۱۹۹۴ - - وضعیت در رواندا
۹۱۹ ۲۵ مه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۹۲۰ ۲۶ مه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در السالوادور
۹۲۱ ۲۶ مه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۹۲۲ ۳۱ مه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در آنگولا
۹۲۳ ۳۱ مه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ سومالی
۹۲۴ ۰۱ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در یمن
۹۲۵ ۰۸ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در رواندا
۹۲۶ ۱۳ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ جمهوری عربی چاد-لیبی
۹۲۷ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ قبرس
۹۲۸ ۲۰ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ رواندا
۹۲۹ ۲۲ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۰-۵-۰ رواندا
۹۳۰ ۲۷ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۹۳۱ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در یمن
۹۳۲ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۹۳۳ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در هائیتی
۹۳۴ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۹۳۵ ۰۱ ژوئیه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ رواندا
۹۳۶ ۰۸ ژوئیه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۹۳۷ ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۴ ۱۴-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۹۳۸ ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۴ ۱۴-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۹۳۹ ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۴ ۱۴-۰-۰ قبرس
۹۴۰ ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۴ ۱۲-۲-۰ هائیتی
۹۴۱ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۹۴۲ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۴ ۱۴-۱-۰ بوسنی و هرزگوین
۹۴۳ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۴ ۱۱-۲-۲ بوسنی و هرزگوین
۹۴۴ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴ ۱۳-۲-۰ هائیتی
۹۴۵ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در آنگولا
۹۴۶ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴ ۱۴-۱-۰ سومالی
۹۴۷ ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۹۴۸ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۴ ۱۴-۱-۰ هائیتی
۹۴۹ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ عراق-کویت
۹۵۰ ۲۱ اکتبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبریا
۹۵۱ ۲۱ اکتبر ۱۹۹۴ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۹۵۲ ۲۷ اکتبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در آنگولا
۹۵۳ ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ سومالی
۹۵۴ ۰۴ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ سومالی
۹۵۵ ۰۸ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۳-۱-۱ رواندا
۹۵۶ ۱۰ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ پالائو
۹۵۷ ۱۵ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ موزامبیک
۹۵۸ ۱۹ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۹۵۹ ۱۹ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۹۶۰ ۲۱ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ موزامبیک
۹۶۱ ۲۳ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ السالوادور
۹۶۲ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۹۶۳ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: پالائو
۹۶۴ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۳-۲-۰ هائیتی
۹۶۵ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ رواندا
۹۶۶ ۰۸ دسامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۹۶۷ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ جمهوری فدرال یوگسلاوی (صربستان ومونته نگرو)
۹۶۸ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ تاجیکستان
۹۶۹ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ قبرس
۹۷۰ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۵ ۱۴-۱-۰ یوگسلاوی سابق
۹۷۱ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۹۷۲ ۱۳ ژانویه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ لیبریا
۹۷۳ ۱۳ ژانویه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ صحرای غربی
۹۷۴ ۳۰ ژانویه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۹۷۵ ۳۰ ژانویه ۱۹۹۵ ۱۴-۱-۰ هائیتی
۹۷۶ ۰۸ فوریه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۹۷۷ ۲۲ فوریه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ رواندا
۹۷۸ ۲۷ فوریه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ رواندا
۹۷۹ ۰۹ مارس ۱۹۹۵ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۹۸۰ ۲۲ مارس ۱۹۹۵ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۹۸۱ ۳۱ مارس ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ کرواسی
۹۸۲ ۳۱ مارس ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۹۸۳ ۳۱ مارس ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ جمهوری مقدونیه
۹۸۴ ۱۱ آوریل ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ منع گسترش
۹۸۵ ۱۳ آوریل ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ لیبریا
۹۸۶ ۱۴ آوریل ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ عراق
۹۸۷ ۱۹ آوریل ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۹۸۸ ۲۱ آوریل ۱۹۹۵ ۱۳-۲-۰ بوسنی و هرزگوین
۹۸۹ ۲۴ آوریل ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ رواندا
۹۹۰ ۲۸ آوریل ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ کرواسی
۹۹۱ ۲۸ آوریل ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ السالوادور
۹۹۲ ۱۱ مه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۹۹۳ ۱۲ مه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۹۹۴ ۱۷ مه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ کرواسی
۹۹۵ ۲۶ مه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ صحرای غربی
۹۹۶ ۳۰ مه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۹۹۷ ۰۹ ژوئن ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ رواندا
۹۹۸ ۱۶ ژوئن ۱۹۹۵ ۱۳-۲-۰ بوسنی و هرزگوین
۹۹۹ ۱۶ ژوئن ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ تاجیکستان
۱۰۰۰ ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ قبرس