فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱ تا ۱۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱ تا ۱۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۵ ژانویه ۱۹۴۶ میلادی تا ۲۷ اکتبر ۱۹۵۳ به تصویب رسیده است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱ ۲۵ ژانویه ۱۹۴۶ - - هیئت کارمندان نظامی
۲ ۳۰ ژانویه ۱۹۴۶ ۱۱-۰-۰ بحران ایران
۳ ۰۴ آوریل ۱۹۴۶ ۹-۲-۰ بحران ایران و خروج نیروهای شوروی از ایران
۴ ۲۹ آوریل ۱۹۴۶ ۱۰-۱-۰ محکومیت رژیم ژنرال فرانکو در اسپانیا
۵ ۰۸ مه ۱۹۴۶ ۱۰-۱-۰ بحران ایران
۶ ۱۷ مه ۱۹۴۶ ۱۱-۰-۰ بررسی روند پذیرش و رسیدگی به دعاوی
۷ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۶ - - محکومیت رژیم ژنرال فرانکو در اسپانیا
۸ ۲۹ اوت ۱۹۴۶ ۱۰-۱-۰ پذیرش افغانستان، ایسلند و سوئد به عنوان اعضای جدید
۹ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ ۱۱-۰-۰ حوزه اختیارات دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۰ ۰۴ نوامبر ۱۹۴۶ ۱۱-۰-۰ محکومیت رژیم ژنرال فرانکو در اسپانیا
۱۱ ۱۵ نوامبر ۱۹۴۶ ۱۱-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۲ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۶ - - اشغال یونان توسط بریتانیا
۱۳ ۱۲ دسامبر ۱۹۴۶ ۱۱-۰-۰ پذیرش سیام (تایلند) به عضویت شورا
۱۴ ۱۶ دسامبر ۱۹۴۶ ۹-۲-۰ چگونگی تعیین رئیس شورای امنیت
۱۵ ۱۹ دسامبر ۱۹۴۶ ۱۱-۰-۰ اختلافات مرزی یونان و آلبانی و همچنین بلغارستان و یوگسلاوی
۱۶ ۱۰ ژانویه ۱۹۴۷ ۱۰-۱-۰ به رسمیت شناختن منطقهٔ آزاد بی‌طرف اطراف شهر تریسته ایتالیا
۱۷ ۱۰ فوریه ۱۹۴۷ ۹-۲-۰ مسئلهٔ اشغال یونان توسط بریتانیا
۱۸ ۱۳ فوریه ۱۹۴۷ ۱۰-۱-۰ تشکیل کمسیونی برای تدوین مقررات کاهش تسلیحات
۱۹ ۱۳ فوریه ۱۹۴۷ ۸-۳-۰ بررسی مشکلات در تنگه کورفو میان آلبانی و بریتانیا
۲۰ ۱۰ مارس ۱۹۴۷ ۱۱-۰-۰ بررسی گزارش کمسیون انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد
۲۱ ۰۲ آوریل ۱۹۴۷ ۱۱-۰-۰ قیمومت از مناطق استراتژیک
۲۲ ۳۰ ژانویه ۱۹۴۶ ۱۱-۰-۰ بررسی مشکلات در تنگه کورفو میان آلبانی و بریتانیا
۲۳ ۱۴ آوریل ۱۹۴۷ ۹-۲-۰ مسئلهٔ اشغال یونان توسط بریتانیا
۲۴ ۳۰ آوریل ۱۹۴۷ ۱۰-۱-۰ پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد
۲۵ ۲۲ مه ۱۹۴۷ ۱۰-۱-۰ پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد
۲۶ ۰۴ ژوئن ۱۹۴۷ ۱۱-۰-۰ قوانین موقت آئین دادرسی شورای امنیت
۲۷ ۰۱ اوت ۱۹۴۷ - - مسئلهٔ اندونزی
۲۸ ۰۶ اوت ۱۹۴۷ ۱۰-۱-۰ مسئلهٔ اشغال یونان توسط بریتانیا
۲۹ ۱۲ اوت ۱۹۴۷ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد
۳۰ ۲۲ مه ۱۹۴۷ ۷-۴-۰ مسئلهٔ اندونزی
۳۱ ۲۵ اوت ۱۹۴۷ ۸-۳-۰ مسئلهٔ اندونزی
۳۲ ۲۶ اوت ۱۹۴۷ ۱۰-۱-۰ مسئلهٔ اندونزی
۳۳ ۲۷ اوت ۱۹۴۷ ۱۰-۱-۰ روش کار شورا
۳۴ ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۷ ۹-۲-۰ مسئلهٔ اشغال یونان توسط بریتانیا
۳۵ ۰۳ اکتبر ۱۹۴۷ ۹-۲-۰ مسئلهٔ اندونزی
۳۵ ۱۷ ژانویه ۱۹۴۸ ۹-۲-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۳۶ ۰۱ نوامبر ۱۹۴۷ ۷-۳-۱ مسئلهٔ اندونزی
۳۷ ۰۹ دسامبر ۱۹۴۷ - - روش کار شورا
۳۹ ۲۰ ژانویه ۱۹۴۸ ۹-۲-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۴۰ ۲۸ فوریه ۱۹۴۸ ۸-۳-۰ مسئلهٔ اندونزی
۴۱ ۲۸ فوریه ۱۹۴۸ ۷-۴-۰ مسئلهٔ اندونزی
۴۲ ۰۵ مارس ۱۹۴۸ ۸-۳-۰ مسئلهٔ فلسطین
۴۳ ۰۱ آوریل ۱۹۴۸ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ فلسطین
۴۴ ۰۱ آوریل ۱۹۴۸ ۹-۲-۰ مسئلهٔ فلسطین
۴۵ ۱۰ آوریل ۱۹۴۸ ۱۰-۱-۰ پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل: میانمار
۴۶ ۱۷ آوریل ۱۹۴۸ ۹-۲-۰ مسئلهٔ فلسطین
۴۷ ۲۱ آوریل ۱۹۴۸ - - مسئلهٔ هند-پاکستان
۴۸ ۲۳ آوریل ۱۹۴۸ ۸-۳-۰ مسئلهٔ فلسطین
۴۹ ۲۲ مه ۱۹۴۸ ۸-۳-۰ مسئلهٔ فلسطین
۵۰ ۲۹ مه ۱۹۴۸ - - مسئلهٔ فلسطین
۵۱ ۰۳ ژوئن ۱۹۴۸ ۸-۳-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۵۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۴۸ ۹-۲-۰ انرژی اتمی: کنترل بین‌المللی
۵۳ ۰۷ ژوئیه ۱۹۴۸ ۸-۳-۰ مسئلهٔ فلسطین
۵۴ ۱۵ ژوئیه ۱۹۴۸ ۷-۳-۱ مسئلهٔ فلسطین
۵۵ ۲۹ ژوئیه ۱۹۴۸ ۹-۲-۰ مسئلهٔ اندونزی
۵۵ ۱۹ اوت ۱۹۴۸ - - مسئلهٔ فلسطین
۵۷ ۱۸ سپتامبر ۱۹۴۸ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ فلسطین
۵۷ ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۸ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۵۹ ۱۹ اکتبر ۱۹۴۸ - - مسئلهٔ فلسطین
۶۰ ۲۹ اکتبر ۱۹۴۸ - - مسئلهٔ فلسطین
۶۱ ۰۴ نوامبر ۱۹۴۸ ۹-۱-۱ مسئلهٔ فلسطین
۶۲ ۱۶ نوامبر ۱۹۴۸ - - مسئلهٔ فلسطین
۶۳ ۲۴ دسامبر ۱۹۴۸ ۷-۴-۰ مسئلهٔ اندونزی
۶۴ ۲۸ دسامبر ۱۹۴۸ ۸-۳-۰ مسئلهٔ اندونزی
۶۵ ۲۸ دسامبر ۱۹۴۸ ۹-۲-۰ مسئلهٔ اندونزی
۶۶ ۲۹ دسامبر ۱۹۴۸ ۸-۳-۰ مسئلهٔ فلسطین
۶۷ ۲۸ ژانویه ۱۹۴۹ - - مسئلهٔ اندونزی
۶۸ ۱۰ فوریه ۱۹۴۹ ۹-۲-۰ تسلیحات: تنظیم و کاهش
۶۹ ۰۴ مارس ۱۹۴۹ ۹-۱-۱ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: اسرائیل
۷۰ ۰۷ مارس ۱۹۴۹ ۸-۳-۰ قیمومت از مناطق استراتژیک
۷۰ ۱۱ اوت ۱۹۴۹ - - مسئلهٔ فلسطین
۷۱ ۲۷ ژوئیه ۱۹۴۹ ۹-۲-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۷۳ ۲۱ اوت ۱۹۴۹ ۹-۲-۰ مسئلهٔ فلسطین
۷۴ ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۹ ۹-۲-۰ انرژی اتمی: کنترل بین‌المللی
۷۵ ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۹ ۷-۳-۱ هزینه‌های سفر و کمک‌هزینهٔ معاش برای نمایندگان جایگزین در برخی از کمیسیون‌های شورای امنیت
۷۶ ۰۵ اکتبر ۱۹۴۹ ۹-۱-۱ هزینه‌های آیندهٔ ناظران نظامی سازمان ملل متحد در اندونزی
۷۷ ۱۱ اکتبر ۱۹۴۹ ۹-۲-۰ تسلیحات: تنظیم و کاهش
۷۸ ۱۱ اکتبر ۱۹۴۹ ۹-۲-۰ تسلیحات: تنظیم و کاهش
۷۹ ۱۷ ژانویه ۱۹۵۰ ۹-۰-۰ تسلیحات: تنظیم و کاهش
۸۰ ۱۴ مارس ۱۹۵۰ ۸-۲-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۸۱ ۲۴ مارس ۱۹۵۰ ۱۰-۰-۰ روش کار شورا
۸۲ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ ۹-۱-۰ شکایت تجاوز به جمهوری کره
۸۳ ۲۷ ژوئن ۱۹۵۰ ۷-۰-۱ شکایت تجاوز به جمهوری کره
۸۴ ۰۷ ژوئیه ۱۹۵۰ ۷-۳-۰ شکایت تجاوز به جمهوری کره
۸۵ ۳۰ ژوئیه ۱۹۵۰ ۹-۱-۰ شکایت تجاوز به جمهوری کره
۸۶ ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۰ ۱۰-۱-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: اندونزی
۸۷ ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۰ ۷-۱-۳ دعوت از نمایندگان جمهوری خلق چین و تایوان در مورد حمله مسلحانه تایوان
۸۸ ۰۸ نوامبر ۱۹۵۰ ۸-۱-۲ شکایت تجاوز به جمهوری کره
۸۹ ۱۷ نوامبر ۱۹۵۰ ۹-۲-۰ مسئلهٔ فلسطین
۹۰ ۳۱ ژانویه ۱۹۵۱ ۱۱-۰-۰ شکایت تجاوز به جمهوری کره
۹۱ ۳۰ مارس ۱۹۵۱ ۸-۳-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۹۲ ۰۸ مه ۱۹۵۱ ۱۰-۱-۰ مسئلهٔ فلسطین
۹۳ ۱۸ مه ۱۹۵۱ ۱۰-۱-۰ مسئلهٔ فلسطین
۹۴ ۲۹ مه ۱۹۵۱ ۱۰-۱-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۹۵ ۰۱ سپتامبر ۱۹۵۱ ۸-۳-۰ مسئلهٔ فلسطین
۹۶ ۱۰ نوامبر ۱۹۵۱ ۹-۲-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۹۷ ۳۰ ژانویه ۱۹۵۲ - - تسلیحات: تنظیم و کاهش
۹۸ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۲ ۹-۲-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۹۹ ۱۲ اوت ۱۹۵۳ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۰۰ ۲۷ اکتبر ۱۹۵۳ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ فلسطین