۲۳۸ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۳۷ و قبل از ۲۳۹ قرار دارد.

→ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ←
اصلیدوصدسی-هشت
ترتیبیدویست و سی و هشتمین
تجزیه۲×۷×۱۷'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΛΗ´
رومی
CCXXXVIII
پایه ۲۱۱۱۰۱۱۱۰۲
پایه ۳۲۲۲۱۱۳
پایه ۴۳۲۳۲۴
پایه ۵۱۴۲۳۵
پایه ۶۱۰۳۴۶
پایه ۸۳۵۶۸
پایه ۱۲۱۷A۱۲
پایه ۱۶EE۱۶
پایه ۲۰BI۲۰
پایه ۳۶۶M۳۶
فارسی۲۳۸

منابعویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین: