۲۳۳ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۳۲ و قبل از ۲۳۴ قرار دارد.

→ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ←
اصلیدوصدسی-سه
ترتیبیدویست و سی و سومین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱٬۲۳۳
یونانی
ΣΛΓ´
رومی
CCXXXIII
پایه ۲۱۱۱۰۱۰۰۱۲
پایه ۳۲۲۱۲۲۳
پایه ۴۳۲۲۱۴
پایه ۵۱۴۱۳۵
پایه ۶۱۰۲۵۶
پایه ۸۳۵۱۸
پایه ۱۲۱۷۵۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰BD۲۰
پایه ۳۶۶H۳۶
فارسی۲۳۳