۲۸۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۷۹ و قبل از ۲۸۱ قرار دارد.

→ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ←
اصلیدوصدهشتاد
ترتیبیدویست و هشتادمین
تجزیه۲۳ × ۵ × ۷
یونانی
ΣΠ´
رومی
CCLXXX
پایه ۲۱۰۰۰۱۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۰۱۱۰۱۳
پایه ۴۱۰۱۲۰۴
پایه ۵۲۱۱۰۵
پایه ۶۱۱۴۴۶
پایه ۸۴۳۰۸
پایه ۱۲۱B۴۱۲
پایه ۱۶۱۱۸۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۷S۳۶
فارسی۲۸۰