۷۸ (عدد)

→ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ←
اصلی۷۸
هفتاد و هشت
ترتیبیهفتاد و هشتم
تجزیه۳×۲×۱۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۶،۲۶،۳۹،۷۸
یونانی
ΟΗ´
رومی
LXXVIII
پایه ۲۱٬۰۰۱٬۱۱۰۲
پایه ۳۲٬۲۲۰۳
پایه ۴۱٬۰۳۲۴
پایه ۵۳۰۳۵
پایه ۶۲۱۰۶
پایه ۸۱۱۶۸
پایه ۱۲۶۶۱۲
پایه ۱۶۴E۱۶
پایه ۲۰۳I۲۰
پایه ۳۶۲۶۳۶
عربی۷۸

۷۸(هفتاد و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۷۷ و قبل از ۷۹ قرار دارد.

در علمویرایش