۵ یا پَنج، هفتمین عدد دوازده رقمی و هشتمین عدد طبیعی و ششمین عدد حسابی است. ۵ بعد از عدد 15 و قبل از عدد 17 می‌آید.

→ ۴ ۵ ۶ ←
اصلیپنج
ترتیبیپنجمین
تجزیهاول
یونانی
Ε´
رومی
V
پایه ۲۱۰۱۲
پایه ۳۱۲۳
پایه ۴۱۱۴
پایه ۵۱۰۵
پایه ۶۵۶
پایه ۸۵۸
پایه ۱۲۵۱۲
پایه ۱۶۵۱۶
پایه ۲۰۵۲۰
پایه ۳۶۵۳۶

اعدادی بر ۵ بخش پذیر هستند که رقم یکان آن‌ها ۰(صفر) یا ۵(پنج) باشد.

مانند: ۲۰ یا ۲۵ [۱]

عدد 5 انگلیسی ، شکل نوشتاری خود را از شکل پیشنهادی اعداد خوارزمی که بر پایه زوایایی که توسط پاره خط ها ساخته شده است برداشت کرده است.

منابع ویرایش

  1. آسیموف، آیزاک (۱۳۶۹). عدد. انتشارات فاطمی.