۲ یا دو (با تلفظ do) یکی از رقم‌ها و نیز دومین عدد طبیعی است. سومین عدد حسابی می باشد. عدد ۲ نخستین عدد از اعداد اول است.

→ ۱ ۲ ۳ ←
اصلیدو
ترتیبیدومین
تجزیهعدد اول
مقسوم‌علیه‌ها۱, ۲
یونانی
Β´
رومی
II
پایه ۲۱۰۲
پایه ۳۲۳
پایه ۴۲۴
پایه ۵۲۵
پایه ۶۲۶
پایه ۸۲۸
پایه ۱۲۲۱۲
پایه ۱۶۲۱۶
پایه ۲۰۲۲۰
پایه ۳۶۲۳۶
Seven-segment 2.svg

عددی بر ۲ قابل قسمت است که زوج باشد یعنی رقم سمت راست آن (یکان) بر ۲ قابل قسمت باشد که اعداد ۰، ۲، ۴، ۶ ، ۸ و... می‌باشند.

ویژگی‌هاویرایش

منابعویرایش

The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences

جستارهای وابستهویرایش