باز کردن منو اصلی

۳ عددی در اعداد طبیعی و سومین عدد از اعداد طبیعی یک رقمی می‌باشد. این عدد در مجموعه اعداد اول جای دارد.

→ ۲ ۳ ۴ ←
اصلی ۳
سه
ترتیبی ۳اُم
سوم
تجزیه عدد اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱٬ ۳
اعداد رومی III
پایه ۲ ۱۱۲
پایه ۳ ۱۰۳
پایه ۴ ۳۴
پایه ۵ ۳۵
پایه ۶ ۳۶
پایه ۸ ۳۸
پایه ۱۲ ۳۱۲
پایه ۱۶ ۳۱۶
پایه ۲۰ ۳۲۰
پایه ۳۶ ۳۳۶
عربی ۳

عددی بر ۳ قابل قسمت است که مجموع ارقام آن بر ۳ قابل قسمت باشد.