۳ عددی در اعداد طبیعی و سومین عدد از اعداد طبیعی یک رقمی می‌باشد. این عدد در مجموعه اعداد اول جای دارد.

→ ۲ ۳ ۴ ←
اصلی۳
سه
ترتیبی۳اُم
سوم
تجزیهعدد اول
مقسوم‌علیه‌ها۱٬ ۳
اعداد رومیIII
پایه ۲۱۱۲
پایه ۳۱۰۳
پایه ۴۳۴
پایه ۵۳۵
پایه ۶۳۶
پایه ۸۳۸
پایه ۱۲۳۱۲
پایه ۱۶۳۱۶
پایه ۲۰۳۲۰
پایه ۳۶۳۳۶
عربی۳

عددی بر ۳ قابل قسمت است که مجموع ارقام آن بر ۳ قابل قسمت باشد.