۸ یا هَشت، عدد طبیعی زوج و مرکب است که بعد از ۷ و قبل از ۹ قرار دارد.

→ ۷ ۸ ۹ ←
اصلیهشت
ترتیبیهشتمین
تجزیه۲۳
یونانی
Η´
رومی
VIII
پایه ۲۱۰۰۰۲
پایه ۳۲۲۳
پایه ۴۲۰۴
پایه ۵۱۳۵
پایه ۶۱۲۶
پایه ۸۱۰۸
پایه ۱۲۸۱۲
پایه ۱۶۸۱۶
پایه ۲۰۸۲۰
پایه ۳۶۸۳۶
8-Ball.jpg

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش