اعداد یونانی

  پیشوند اعداد یونانی و معادل‌های فارسی آنان که در اصطلاحات علمی و فنی بکار می‌روند:

 1. مونو = یک
 2. دی = دو
 3. تری = سه
 4. تترا = چهار
 5. پنتا = پنج
 6. هگزا = شش
 7. هپتا = هفت
 8. اکتا = هشت
 9. نونا = نه
 10. دکا = ده
 11. آندکا(اون دکا)= یازده
 12. دودکا = دوازده
 13. تری دکا = سیزده
 14. تترادکا = چهارده
 15. پنتادکا = پانزده
 16. هگزادکا = شانزده
 17. هپتادکا = هفده
 18. اکتدکا = هجده
 19. نونادکا = نوزده
 20. ای کوزا = بیست
 21. هنی ایکوزا=بیست و یک
 22. دو ایکوزا=بیست و دو
 23. تری ایکوزا=بیست و سه
 24. تترا ایکوزا=بیست و چهار
 25. پنتا ایکوزا=بیست و پنج
 26. هگزا ایکوزا=بیست و شش
 27. هپتا ایکوزا=بیست و هفت
 28. اوکتا ایکوزا=بیست و هشت
 29. نونا ایکوزا=بیست و نه
 30. تریاکونتا=سی

40.تتراکونتا 50.پنتاکونتا 60.هگزاکونتا 70.هپتا کونتا 80.اوکتا کونتا 90.نوناکونتا 100.کنتا

مثال:132.دو تریاکونتا کنتا

در مبحث شیمی و فزیک کاربرد به سزایی دارد.

روش نوشتن

برای نوشتن اعداد یونانی در زبان یونانی از حروف یونانی به همراه یک علامت ' استفاده می‌شود جدول آن به صورت زیر است:

حرف مقدار حرف مقدار حرف مقدار
αʹ ۱ ιʹ ۱۰ ρʹ ۱۰۰
βʹ ۲ κʹ ۲۰ σʹ ۲۰۰
γʹ ۳ λʹ ۳۰ τʹ ۳۰۰
δʹ ۴ μʹ ۴۰ υʹ ۴۰۰
εʹ ۵ νʹ ۵۰ φʹ ۵۰۰
ϝʹ یا ϛʹ یا στʹ ۶ ξʹ ۶۰ χʹ ۶۰۰
ζʹ ۷ οʹ ۷۰ ψʹ ۷۰۰
ηʹ ۸ πʹ ۸۰ ωʹ ۸۰۰
θʹ ۹ ϟʹ ۹۰ ϡʹ ۹۰۰

در یونانی جدید حروف بزرگ ترجیح داده می‌شود مثلاً Φίλιππος Βʹ = فیلیپ دوم.